Theme

Color Theme: Nord.

Icon Theme: Material Icon Theme.

Font: Pragmata Pro.